کادر اداری و اجرایی

 
 
مدیریت آموزشگاه : جناب آقای سید امیر قریشی
 

معاون آموزشی پایه دوم: جناب آقای عباس براتی
 

معاون آموزشی پایه سوم : جناب آقای عباس براتی
 

معاون آموزشی پایه چهارم : جناب آقای بیژن زکی پور
 

  معاون پرورشی : جناب آقای خلیل کندلویی
 

معاون اجرایی : جناب آقای منصور صفایی پور
 

امور رایانه - تارنمای اینترنتی : آقای مهدیزاده