پیام رسان
گیرنده
 
 
مدیریت دبیرستان

"جناب آقای سید امیر قریشی"