آموزش های فوق برنامه
1- کلاس های فوق برنامه در چهار درس (ریاضی-فیزیک-شیمی-عربی )ازساعت 13 الی 2:20 وهردرس به میزان دو ساعت اجرا می شود.
2-زنگ پشتیبان تحصیلی از ساعت 2:30 الی 3:40
(در زنگ پشتیبان تحصیلی دانش آموزان به گروههای پنج نفره تقسیم می شوند وبرای هر گروه یک نفر سرگروه تعیین شده وبا کتاب کاروتمرین (بسته آموزشی)شروع به مطالعه وتمرین می کنند.)روزهای زنگ پشتیبان تحصیلی شنبه -دوشنبه وچهارشنبه می باشد.
3-کلاس های تقویتی در دروس ریاضی -فیزیک -شیمی -عربی
4- کلاس های المپیاد در دروس ریاضی- فیزیک - شیمی