اردوها و بازدیدها

اردوی کاخ گلستان
تعداد : 89 دانش آموز
سرپرست : آقای حاجی شریف
همراهان : آقایان مختاربندیان زاده-سلیمانی-زکی پور
نماینده سازمان گردشگری : آقای سرلک


اردوگاه شهید باهنر
اردوی تفریحی و ورزشی همراه با صرف ناهار
تعداد 32 دانش آموز
سرپرست اردو : آقای حاجی شریف
همراهان : آقای مختاربندیان زاده


اردوی استخر
تعداد 12 دانش آموز

سرپرست اردو : آقای قریشی
همراهان : آقای حاجی شریف