احادیث بهمن ماه

شنبه 92/10/28
سیامک صفایی - کلاس 102
امام علی (ع) می فرمایند : فقر زاییده ی تنبلی و ناتوانی است.
اگر نفس خود را به کار مشغول نکنی، او تو را مشغول می کند.

سه شنبه 92/11/1
علی صفدریان - کلاس 102
امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند :
همه خوبی ها در این دو جمع شده است :
عمل کردن به آنچه ماندنی است و کوچک شمردن آنچه فانی شدنی است.

چهارشنبه92/11/2
سینا قربانیان - کلاس 102
امام علی (ع) می فرماید :
هیچ بی نیازی چون عقل، هیچ فقری چون نادانی، هیچ ثروتی چون ادب و هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست.

شنبه92/11/05
مهدی کریمی-کلاس102
امام علی (ع) می فرمایند :
دل بی دوست، درخت بی ثمر است.

یکشنبه 92/11/06
مهدی گنجی منش - کلاس 102
امام علی (ع) می فرمایند : هیچ دعائی به آسمان راه ندارد تا اینکه بر محمد (ص) و اهل بیتش صلوات فرستاده شود.

سه شنبه 92/11/08
حمیدرضا گیوگل - کلاس 102
حضرت علی (ع) می فرمایند :
هرکس خود را در مواضع تهمت قرار دهد، نباید بد گمان به خویش را سرزنش نماید.

چهارشنبه 92/11/09
پیامبر اکرم (ص) می فرمایند :
هرکس از شما در خوردن قسم جدی تر است به جهنم نزدیک تر است.

شنبه 92/11/12
پارسا مهدوی - کلاس 102
قضاوتی که با شک و گمان صورت گیرد، عادلانه نیست.

 یکشنبه 92/11/13
علی ناصری - کلاس102
حضرت علی (ع) می فرمایند : با دوستت آرام بیا بسا که دشمنت شود و با دشمنت آرام بیا بسا که دوستت شود.

سه شنبه 92/11/15
محمدحسین نوروزی - کلاس 102
حضرت امام علی (ع) می فرمایند : ایمان به خداوند شکل درختی است که ساقه ی آن یقین، شاخه اش تقوا، شکوفه اش حیا و میوه اش سخاوت است.

چهارشنبه 92/11/16
محمدسجاد نیکوئی - کلاس 102
حضرت علی (ع) می فرمایند : هرکس به پدر و مادرش نیکی کند فرزندانش نیز به او نیکی می کنند.

شنبه 92/11/19
آروین امیدمعاف - کلاس 103
حضرت علی (ع) می فرمایند : هرکه با کتاب آرامش یابد، هیچ آرامشی را از دست نداده است.

یکشنبه 92/11/20
سیدپارسا آرامی - کلاس 103
امام علی (ع) می فرمایند :
زبان عاقل در پس قلب اوست و دل نادان پشت زبان اوست.

چهارشنبه 92/11/23
حامد باقری - کلاس 103
حضرت علی (ع) می فرمایند :
کسی که از عادت های بد پیروی کند هرگز به مقام های بلند نخواهد رسید.

شنبه 92/11/26
پورنگ تجددی پویا - کلاس 103
حضرت علی (ع) می فرمایند :
خرد نیمی از عقل است.

یکشنبه 92/11/27
سیدسپهر توانگری تکیه- کلاس103
امیرالمومنین علی (ع) می فرمایند :
بدترین مردم کسی است که عیوب مردم را دنبال کند، در حالی که نابینای عیوب خود است.

سه شنبه 92/11/29
دانیال خامسی - کلاس103
امام علی (ع) می فرمایند :
دانشمند سه علامت دارد: علم - خویشتن داری - خاموشی

چهارشنبه 92/11/30
امیر خلوتی - کلاس 103
حضرت علی (ع) می فرمایند :
کار بهترین تفریح است.