شهید علم


قطعه موسیقی «شهید علم»
درباره شهید مصطفی احمدی‌ روشن
توسط ارکستر ناسیونال اوکراین ساخته شد
دریافت متن شعر